دنیل معارف آهنگ ساز، خواننده، شاعر و نویسنده
Daniel is a songwriter, singer, poet and author